6. ธุรกิจสถานที่ (Venues)

6. ธุรกิจสถานที่ (Venues)

6.1 ศูนย์การค้า (Community Mall)

6.2 ห้างสรรพสินค้า (Department Store)

6.3 ตลาดนัด (Flea Market)

6.4 ตลาดสด (Fresh Market)

6.5 สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Attraction)