5. วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Ingredients)

5. วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Ingredients)

5.1 ธุรกิจอาหารสด/แห้ง (Fresh/Dry Food Supplies)

5.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverage Supplies)

5.3 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง (Frozen Food Supplies)

5.4 ธุรกิจวัตถุดิบประกอบอาหาร (Food Ingredient Supplies)