2. บริการทางธุรกิจ (Business Services)

2. บริการทางธุรกิจ (Business Services)

2.1 สถาบันการเงิน (Financial Service)

2.2 ธุรกิจประกันภัย (Insurance Company)

2.3 ธุรกิจสำนักงานบัญชี (Accounting)

2.4 ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา (Advertising)

2.5 ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษา (Consulting)

2.6 ชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้อง (Club&Association)

2.7 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Design&Printing)

2.8 ธุรกิจที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Services)

2.9 ธุรกิจบริการด้านการตลาด (Marketing)